Prawo pracy

  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach pomiędzy pracownikami a pracodawcami,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o powierzeniu mienia, umów o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie, umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (zarówno wobec pracownika, jak i wobec pracodawcy,
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, procedury antymobbingowe, inne,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w szczególności w przedmiocie rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień związanych z rodzicielstwem, dyskryminacji, mobbingu.