Kiedy zasadne jest dochodzenie alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dochodzenie alimentów za czas przeszły jest jedynie dopuszczalne wtedy, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej lub nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte u osoby trzeciej na pokrycie tych potrzeb.

Orzeczenie z dnia 14 czerwca 1974 r. (sygn. akt III CRN 122/74)

  • Wobec powyższego niezwykle istotnym jest wykazanie, iż pozostają jakiekolwiek niezaspokojone potrzeby małoletniego czy jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte na pokrycie tych potrzeb. Jeśli nie ma takich niezaspokojonych potrzeb lub nieuregulowanych zobowiązań wówczas dochodzenie alimentów za czas przeszły (tj. za okres przed dniem wniesienia powództwa) nie będzie zasadne.

Dla ciekawostki wskazuję, że wyjątkiem zasądzenia przez Sąd alimentów za okres przeszły pomimo braku przesłanek będzie sytuacja, gdy np. Pozwany w toku postępowania uznał roszczenie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – V Wydział Rodzinny i Nieletnich w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 października 2019 r., sygn. V RC 656/18 wypowiedział się w następujący sposób:

Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. Zauważyć należy, że alimenty ze swej natury przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb bieżących. Uzyskanie alimentów za okres sprzed wniesienia pozwu uzależnione jest od wykazania przez wierzyciela, że jego usprawiedliwione potrzeby związane z utrzymaniem lub utrzymaniem i wychowaniem nie zostały za ten okres zaspokojone albo zostały zaspokojone dzięki np. zaciągniętym pożyczkom, a wynikające stąd zadłużenie nie zostało zlikwidowane.(…)

art. 137 § 2 KRO

Pozwany, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania uznał roszczenie w tym zakresie do kwoty po 100 euro miesięcznie poczynając od dnia uznania dziecka czyli 19.06.2018r do dnia złożenia odpowiedzi na pozew czyli do dnia 28.02.2019r (k. 473).

Zgodnie z art. 213 § 2 KPC Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W niniejszej sprawie Sąd dokonał oceny, czy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 213 § 2 KPC i uznał, że czynność uznania powództwa, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy jest dopuszczalna. Pozwany nie partycypował w kosztach utrzymania dziecka za okres przed wniesieniem pozwu i nie brał również udziału w życiu dziecka a cały ciężar opieki i utrzymania małoletniego spoczywał na matce dziecka.

W związku z uznaniem żądania za okres od 19 czerwca 2018 r w kwocie 100 euro miesięcznie zasadnym było zasądzenie alimentów do 25 września 2018 roku, gdyż od 26 września 2018r zasądzono alimenty bieżące od dnia wniesienia pozwu.”

Zdjęcie:  3D Animation Production Company, Pixabay.

Similar Posts