Prowadzę postępowania mediacyjne w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy


Kierując się zasadą „Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo” zawsze zachęcam strony do polubownego rozwiązania sporu i podjęcia próby mediacji. Wierząc w siłę rozmowy sama postanowiłam zostać mediatorem i pomagać moim klientom podejmować próby wypracowania kompromisu.

Czym jest mediacja?

Mediacja Jest formą pozasądowego rozwiązywania konfliktów między stronami przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – mediatora, którego rolą jest pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia.

Zadaniem mediatora jest więc wspieranie stron w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji konfliktowej.

Mediacja pozwala stronom na rozmowę w której mogą sobie wszystko wyjaśnić i dojść do wspólnie wypracowanego przez siebie porozumienia.  Stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego zakończenia sporu, jak również sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony.

Należy także mieć na uwadze, że nawet jeśli postępowanie przed mediatorem nie zakończy się podpisaniem przez strony ugody co do wszystkich kwestii będących przedmiotem mediacji to możliwe, że strony znajdą porozumienie w zakresie częściowym, bądź że wypracują takie rozwiązania, co do których nie będą już toczyli batalii podczas rozprawy sądowej, bowiem będą już mieli przepracowane niektóre zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięcia sądu i dzięki temu postępowanie sądowe przebiegnie sprawniej i szybciej.

Certyfikaty mediacje