Prawo cywilne

Prawo cywilne

analiza i sporządzanie projektów umów (jak również reprezentowanie klientów w dochodzeniu roszczeń wynikłych z zawartych umów), prowadzenie spraw o zapłatę, reprezentowanie klientów przed e-sądem (EPUAP), udział w postępowaniach egzekucyjnych, reprezentowanie klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie, kompleksowe prowadzenie spraw ubezpieczeniowych, obejmujące reprezentację w sporach z towarzystwami ubezpieczeń już na etapie postępowania likwidacyjnego, doradztwo i reprezentacja klientów w zakresie spraw dotyczących kredytów (w tym kredytów hipotecznych, kredytów frankowych), pomoc prawna…

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

prowadzenie spraw o alimenty (ustanowienie, podwyższenie, obniżenie alimentów/uchylenie obowiązku alimentacyjnego), prowadzenie spraw o rozwód i separacje, prowadzenie spraw o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty, prowadzenie spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków.

Prawo pracy

Prawo pracy

reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, reprezentowanie klientów w negocjacjach pomiędzy pracownikami a pracodawcami, przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o powierzeniu mienia, umów o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie, umów o zakazie konkurencji, przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (zarówno wobec pracownika, jak i wobec pracodawcy, sporządzanie i opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy,…

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

reprezentacja klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie, opracowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów w zakresie prawa spółek, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie rozmów ugodowych, mediacji i negocjacji handlowych, pomoc prawna oraz reprezentowanie klientów w zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, pełnienie dyżurów w spółkach w celu bieżącego doradztwa prawnego, przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru…

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze

analiza przepisów ustawy o prawie lotniczym oraz aktów wykonawczych, sporządzanie opinii prawnych i pism, doradztwo w sprawach postępowań przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, przygotowywanie projektów umów o obsługę naziemną statków powietrznych, prowadzenie spraw dotyczących roszczeń pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu, prowadzenie spraw dotyczących roszczeń klientów z tytułu ubezpieczenia statków powietrznych, dochodzenie odszkodowań z tytułu zdarzeń oraz wypadków lotniczych, doradztwo w sprawach bieżącej…

RODO

RODO

przeprowadzanie audytów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, kompleksowe dostosowanie działalności przedsiębiorców do przepisów RODO, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, sporządzanie dokumentacji i umów z zakresu prawa ochrony danych osobowych, wdrożenia RODO od podstaw w pełnym zakresie.