W przypadku braku wiedzy osoby składającej pozew rozwodowy o miejscu zamieszkania małżonka Sąd nie może wydać wyroku zaocznego, a co najwyżej wyznaczyć kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

  • Kiedy zatem możliwe jest wydanie przez Sąd wyroku zaocznego w sprawie rozwodowej, a kiedy Sąd wyznaczy kuratora dla osoby nieobecnej ?

„Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew”. Ponadto zgodnie z art. 340 § 1 kpc. „sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, a pozwany nie stawił się na tę rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału.”

Art. 339 § 1 kpc., art. 340 § 1 kpc.
  • Kiedy zatem sąd wyznaczy kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu?

W przypadku braku wiedzy o miejscu zamieszkania drugiego współmałżonka i braku możliwości ustalenia miejsca jego zamieszkania sąd nie może wydać wyroku zaocznego. W takiej sytuacji zgodnie z art. 144 § 1 kpc. „Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.”

  • Powyższe oznacza, że powód musi wykazać, że ustalenie miejsca pobytu strony nie jest możliwe. Powód jest zobowiązany jest nie tylko do złożenia stosownego wniosku, ale także do uprawdopodobnienia, że nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu strony przeciwnej. Należy wskazać, że nie wystarczy złożenie przez stronę oświadczenia, że nie zna miejsca pobytu współmałżonka. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że podjął konkretne czynności w celu ustalenia miejsca pobytu drugiej strony, tj. np. wystąpił z wnioskiem do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA z o wskazanie adresu, pod którym aktualnie zameldowana jest strona przeciwna. Jeśli pozwany prowadził własną firmę, jego dane adresowe powinny znajdować się w KRS. Można również wyobrazić sobie sytuację, w której pozwany popełnił przestępstwa i wówczas jego dane będą znajdować się w Krajowym Rejestrze Karnym.

Dopiero wówczas, gdy strona uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony przeciwnej nie jest znane i nie da się go ustalić, sąd przychyli się do wniosku o ustanowienie kuratora procesowego, który będzie brał udział w sprawie rozwodowej w miejsce strony. Podkreślić należy, że wyrok wydany przy obecności kuratora nie będzie wyrokiem zaocznym, który ma miejsce w sytuacji prawidłowego doręczenia stronie korespondencji bądź też niepodjęcia przez stronę korespondencji w terminie.

  • Różnica ta będzie wpływała na możliwości nadania przez sąd wyrokowi rozwodowemu rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie można bowiem żądać nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi rozwodowemu ani też wynikającym z niego roszczeniom.
Photo by engin akyurt on Unsplash

Similar Posts