Czy kredyt hipoteczny rodzica, z którym zamieszkuje dziecko, wpływa na wysokość zobowiązania alimentacyjnego drugiego z rodziców?

Stanowiska w doktrynie i orzecznictwie są niestety podzielone.

Prezentowane są dwa podejścia:

  • Pierwszy wskazujący na niezasadność wliczania rat kredytu hipotecznego z uwagi, że nieruchomość jest własnością rodzica i zwiększa jego majątek.
  • Drugi z poglądów mówi, że zasadne jest rozliczenie tych kosztów w wysokości równowartości potencjalnej kwoty wynajmu podobnego lokalu (oczywiście tylko w części przypadającej na dziecko) jako koszt związany z zapewnieniem dziecku potrzeb mieszkaniowych poprzez wynajmowanie lokalu. Nie zawsze będzie jednak łatwe wyliczenie takich kosztów.

Warto przy tym zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygnaturze III RC 289/16 w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 października 2016 roku.

  • W ocenie Sądu w koszty utrzymania małoletniej niezasadne jest wliczenie całości raty kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, iż nieruchomość stanowi własność matki, nie zaś dziewczynki i dlatego też jej ojciec nie może zostać obciążony spłatą tego zobowiązania matki małoletniej powódki w ramach ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Niemniej jednak przy ustalaniu kosztów utrzymania dziecka nie można pominąć okoliczności, iż gdyby jego matka nie dokonała zakupu domu na kredyt zmuszona byłaby do zapewnienia potrzeb mieszkaniowych poprzez wynajmowanie lokalu. Stąd Sąd uznał za zasadne ustalenie udziału małoletniej w kosztach mieszkania na kwotę 400 zł miesięcznie, która odpowiada ¼ kosztów eksploatacyjnych i części kwoty miesięcznej raty kredytu spłacanego przez matkę małoletniej.
  • Z pewnością każda sprawa będzie wymagała odrębnej analizy w zakresie faktycznej konieczności zakupu lokalu, jak również sytuacji bytowej rodzica, z którym zamieszkuje dziecko. Nie mniej jednak jeśli nie decydujemy się na wliczanie tych wydatków w niezbędne koszty utrzymania dziecka to na pewno warto choć zasygnalizować Sądowi kwestię istnienia takiego zobowiązania po stronie rodzica, z którym małoletni stale zamieszkuje.
Zdjęcie: Nattanan Kanchanaprat, Pixabay.

Similar Posts