Ostatnio coraz częściej zdarza mi się, że małżonkowie rozważający wystąpienie do Sądu z pozwem rozwodowym pytają, czy jest możliwość przeprowadzenia między nimi mediacji jeszcze przed rozwodem.

Odpowiadam oczywiście, że mediacja przed rozwodem może być prowadzona, a nadto zdecydowanie polecam tego rodzaju rozwiązanie.

Po co taka mediacja? Mediacja przede wszystkim skierowana jest na wypracowanie warunków rozstania małżonków. Małżonkowie samodzielnie decydują czy wyrok rozwodowy ma zawierać rozstrzygnięcie o winie, czy też postanawiają, że nie chcą, aby sąd rozstrzygał, kto ponosi winę rozpadu ich małżeństwa. W przypadku jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, istotnym elementem mediacji będzie wypracowanie porozumienia w dotyczącego sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, ustalenia kontaktów oraz wysokości alimentów.

  • Ugodą, czyli porozumieniem małżonków mogą zostać uregulowane wszystkie kwestie stanowiące element wyroku rozwodowego (art. 58 kro.), ale nie tylko. Małżonkowie mogą ustalić m.in. kontakty dziecka z pozostałymi członkami rodziny (dziadkowie, dalsza rodzina) oraz sposób korzystania ze wspólnego majątku. Taka ugoda to wspólna praca małżonków, wypracowany kompromis i w takim przypadku istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że jej zapisy będą przez nich przestrzegane.

Po zakończonym postępowaniu mediacyjnym mediator występuje do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie zawartej przez strony ugody przed mediatorem. Mediator składa wówczas do sądu protokół z mediacji, a sąd przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia zawartej przez strony ugody. Wszystkie zapisy ugody, które stanowią jednocześnie elementy wyroku rozwodowego sąd uwzględni w wyroku orzekającym rozwód. W pozostałym zakresie ugoda zawarta przed mediatorem zostanie zatwierdzona przez Sąd i będzie miała moc prawną ugody zawartej przed sądem.

  • Należy także mieć na uwadze, że nawet jeśli postępowanie przed mediatorem nie zakończy się podpisaniem przez strony ugody co do wszystkich kwestii będących przedmiotem mediacji to możliwe, że małżonkowie bądź podpiszą ugodę w zakresie tylko niektórych elementów wyroku rozwodowego, bądź że wypracują takie rozwiązania, co do których nie będą już toczyli batalii podczas rozprawy rozwodowej, bowiem będą już mieli przepracowane niektóre zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięcia sądu.
Zdjęcie: Pixabay

Similar Posts